Borobudur Marathon 2018

Waktu Pelaksanaan
18 November 2018

Jumlah Peserta
~18.000 orang

Kategori Lomba

  • Marathon Open
  • Half Marathon Open
  • 10K Open
  • Marathon Closed
  • Half Marathon Closed
  • 10K Closed